OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu www.ku-z-el.cz:

Název společnosti: Mourová Dana
Ulice a číslo popisné: Ctěnická 39
Město a PSČ: Přezletice 250 73
Stát: Česká republika
IČ: 48967271
DIČ: CZ6556022044


Odpovědná osoba a kontakt:

Mourová Dana
Tel: (+420) 604 254 554

Pracovní doba:

PONDĚLÍ 08:00 - 10:00 14:00 - 17:00
ÚTERÝ 08:00 - 10:00 14:00 - 17:00
STŘEDA 08:00 - 10:00 14:00 - 17:00
ČTVRTEK 08:00 - 10:00 14:00 - 17:00
PÁTEK 08:00 - 10:00 14:00 - 17:00

 

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data získaná při registraci slouží pouze pro účely vyřízení objednávky v internetovém obchodě www.ku-z-el.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.“
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.
Storno objednávky
Storno objednávky může být zasláno e-mailem případně provedeno telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné, aby kupující uvedl své jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Doručení a dodací podmínky

Osobní odběr
Objednávku je možné vyzvednout na základě potvrzení prodejcem o připravení zboží, které je zasíláno emailem, nebo provedeno telefonicky. Objednávky lze vyzvedávat ve výše uvedené pracovní době, po dohodě je možné i mimo tuto dobu.
Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL.

Poštovné je u zásilek při volbě zaslání na dobírku a vážící do 5kg účtováno ve výši 120,- Kč. U zásilek při volbě platbě předem na účet a vážící do 5kg účtováno ve výši 90,-Kč. V případě překročení zásilky 5kg je kupující neprodleně informován o výši poštovného. Pokud nebude kupující s výší poštovného souhlasit, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení.
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, je nutné, aby kupující reklamaci provedl přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. Zásilka je obvykle odeslána do druhého dne od objednání. O odeslání je zákazník informován pouze na jeho vyžádání.

4) Záruka

Zásilka vždy obsahuje daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční doba na spotřební zboží je poskytována v délce 24 měsíců. Tato informace je uvedena prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno, nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

7) Způsoby úhrady

Způsob úhrady si zákazník vybere během vytváření objednávky. Všechny způsoby platby zahrnují cenu dopravy.
Při zvolení platby předem na účet bude zboží expedováno po obdržení platby na bankovní účet.
Při zvolení platby dobírkou je zboží zasláno dopravcem PPL. Zákazník uhradí platbu při převzetí zboží v hotovosti dopravci.
Při zvolení osobního odběru hradí zákazník zboží v hotovosti při osobním odběru.


8) Reklamace

Reklamaci lze uplatnit v případě, že je zboží, obdržené zákazníkem poškozené, nebo nefunkční.
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady.

Jak postupovat při vracení zboží:

1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – Dana Mourová, Ctěnická 39, Přezletice 250 73. V případě uznané reklamace je přeprava hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vždy, prosím, použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
3. Po domluvě s kupujícím bude vadné zboží vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena.
4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
9. O vyřízení reklamace budete informováni telefonicky, nebo e-mailem.

9) Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš KU-Ž-EL.cz

Obchodní podmínky jsou platné od 09.04.2014 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.


YTMyM